Försäkringsskydd

Försäkringsskydd av förvarad egendom är obligatorisk för alla kunder

Detta medför en trygghet för dig som kund om olyckan skulle vara framme. Vi erbjuder våra kunder att ingå i vårt försäkringsarrangemang alternativt försäkra förvarad egendom genom egen försäkring. Skyddet genom vårt försäkringsarrangemang är skräddarsytt för just förvaring och ger ett skydd som en normal hemförsäkring ofta inte täcker.

Vår försäkring täcker

Brand

Inbrott

Vattenläckage

Skadedjursangrepp

Din försäkringsavgift

Din försäkringsavgift bestäms utifrån det försäkringsvärde du anger. Det går självklart att ändra försäkringsvärdet under hyresperioden, vilket du alltid ska göra skyndsamt om värdet på det du förvarar i förrådet har förändrats.

Vi har olika storlekar på vår försäkring att erbjuda. De olika storlekarna täcker olika anskaffningsvärden av det du förvarar i förrådet.

Våra olika storlekar på försäkring

 • Anskaffningsvärde upp till 50 000 kr – 149 kr/månad
 • Anskaffningsvärde upp till 100 000 kr – 199 kr/månad
 • Anskaffningsvärde upp till 200 000 kr – 329 kr/månad
 • Anskaffningsvärde upp till 500 000 kr – 529 kr/månad

Vad är dina saker värda?

Uppskatta värdet på det du har för avsikt att förvara i ditt förråd så att du har rätt försäkringsvärde om olyckan skulle vara framme. Försök att göra en så korrekt värdering som möjligt. Det värde du uppger ställs i relation till det du har i förrådet. Har du till exempel angett 50 000 kr i värde, fast det faktiska värdet på dina saker är 100 000 kr och dina saker skadas, då får du bara ut halva värdet av det som skadats det vill säga 25 000 kr.

75% av våra kunder väljer vårt försäkringsskydd

Det är speciellt framtaget för förvaring för att du som kund ska vara säker på att dina saker förvaras tryggt och säkert hos oss.

Har du egen försäkring?

Har du en egen försäkring som täcker förvaring i externt förråd? Då behöver du skicka in följande till oss inom 14 dagar från det datum du tecknat ditt hyresavtal:

 • Försäkringsbolag
 • Försäkringsnummer
 • Försäkringsvärde

Under den första faktureringsperioden kommer vi automatiskt att inkludera dig i vårt försäkringsarrangemang, så att du hinner skicka in dessa handlingar till oss. Detta för att säkerställa att din förvarade egendom är försäkrad. Om du inkommer med dina försäkringsuppgifter (se ovan) inom 14 dagar från det datum du tecknat ditt hyresavtal kommer vi att kreditera den försäkringsavgift vi debiterat dig.

Försäkringsuppgifter skickas till: [email protected].

Behöver du hjälp?

Naturligtvis finns vi tillgängliga i vår kundtjänst.

Fråga på!

Öppettider
Vardagar: 08:00-20:00
Helger: 10:00-16:00

Våra försäkringsvillkor

TOTALT FÖRSÄKRAT BELOPP

Det vid var tid gällande fulla verkliga värdet av den magasinerade egendomen, såsom angivits i Hyresavtalet eller på annat sätt skriftligen meddelats oss. Försäkringsbeloppet får under inga omständigheter överstiga SEK 1,000,000 för en enskild kund, såvitt detta ej skriftligen har bekräftats av oss. Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot betalning av tilläggsavgift, förutsatt att detta i förväg godkänns av våra försäkringsgivare.

FÖRSÄKRADE RISKER

Fysisk förlust av eller skada på kunders magasinerade egendom orsakad av brand, blixtnedslag, explosion, jordbävning, flygplan som störtar eller delar från dessa som faller ned, storm, översvämning, rörledningar som spricker eller läcker, inträngning av vatten eller annan vätska, utifrånkommande mal, insekter eller skadedjur samt annan ohyra som kan påvisas komma från en extern källa, stöld som sker i samband med att någon med våld bryter sig in i eller ut ur byggnaden eller avdelningen, upplopp, strejk, civila oroligheter, skadegörelse och trafikolycka med fordon eller rullande materiel från spårtrafik.

UNDERFÖRSÄKRING

Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det fulla verkliga värdet av den egendom som vid var tid finns magasinerad. Om ni inte uppger er magasinerade egendoms fulla återanskaffningsvärde på Hyresavtalet eller till oss skriftligen på annat sätt, kommer vi, i händelse av skada, endast att ha rätt till ersättning från våra försäkringsgivare för den andel av skadan som det uppgivna värdet har i förhållande till er magasinerade egendoms totala återanskaffningsvärde.

GRUNDVAL FÖR SKADEREGLERING

En skada regleras genom återanskaffning, reparation och/eller ersättning enligt försäkringsgivarens beslut. För det fall ett föremål totalförstörs- eller skadas under denna försäkring ska skadan regleras genom återanskaffning av föremålet, förutsatt att detta föremål i stort sett är likvärdigt men inte bättre än det ursprungliga föremålet när det var nytt.

Hemtextilier och kläder

Vid skada som omfattar förlust av eller skada på hemtextilier och kläder tar försäkringsgivaren hänsyn till ålder, kvalitet, slitage och marknadsvärde för det förlorade eller skadade föremålet.

Dokument

Om skadeanmälan avser förlust av eller skada på dokument, ska regleringen utgå från skäliga kostnader för omtryckning och/eller skäliga kostnader för återutgivning och/eller rekonstruktion, i tillämpliga fall också utredning eller undersökning för utverkande av väsentlig information.

KLAUSUL OM PAR OCH SATSER

Om ett objekt ingår i ett par eller en set av objekt ska Försäkringsgivarna endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivarna ersätter inte objekt som ingår i ett par eller en set av objekt och som inte har förlorats eller skadats.

SJÄLVRISK

Försäkringsgivarna betalar inte de första SEK 2,550 av varje enskild skadeanmälan per kund.

TIDSFRIST FÖR SKADEANMÄLAN

Skadeanmälan måste tillställas oss antingen vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på er magasinerade egendom eller vid tidpunkten för avlägsnandet av er magasinerade egendom från anläggningen, beroende på vilken händelse som inträffar först.

UNDANTAG

Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet:

 1. Sedlar, mynt, Bullion, Gärningar, obligationer, värdepapper och dylikt.
 • Boskap, växter, sprängämnen och lättantändligt material.
 • Smycken, armbandsur och ädelstenar, frimärken av alla slag med ett sammanlagt värde överstigande SEK 10,000.
 • Pälsverk, konstverk, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit o.d. med ett sammanlagt värde överstigande SEK 150,000.
 • Elektronisk utrustning med ett värde överstigande totalt SEK 150,000. Med “elektronisk utrustning” avses alla konsument- och producentkapitalvaror för elektriska och elektroniska apparater och instrument inklusive men inte begränsat till radioapparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och dess komponenter, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videobandspelare, high fidelity-anläggningar, stereoanläggningar, CD-spelare, diktafoner och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer o.d., ska inte anses vara elektronik).
 • Avskrivning efter reparation eller restaurering av en skadad artikel
 • Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma databärande medier.
 • All egendom som du inte har tillstånd att förvara enligt villkoren i Hyresavtalet.
 • Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut.
 1. Följdskada eller indirekt skada till följd av skadeanmälan av förlust eller skada som härrör från en försäkrad risk.
 1. Förlust eller skada till följd av:
 1. joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle,
 • de radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos kärnkraftsinstallation eller reaktor eller en kärnteknisk komponent till den,
 • krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller materiel,
 • radioaktiva, giftiga, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos all radioaktiv materia. Undantagen i detta avsnitt d) omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften.
 1. Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektromagnetiskt vapen. Användande eller handhavande som ett medel för att tillfoga skada avseende datorsystem, datormjukvaruprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system.
 1. Förlust av eller skada på er magasinerade egendom som direkt vållats av tryckvågor förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart.
 1. Förlust av eller skada på er magasinerade egendom, som vållats av eller som är följden av terrorismrelaterad(e) handling(ar) eller av person(er) som handlar av politiskt skäl.

Senast uppdaterat: November 2021

Self Storage Association Sweden-formuläret är upprättat i samråd med branschorganisationen FEDESSA. Eftertryck får ej ske utan medgivande av Self Storage Association Sweden.