BÖRSNOTERING

(OBS med anledning av TIAA:s uppköp avnoterades 24Storages aktier från Nasdaq First North Growth Market den 7 januari 2022.)

Sverige är en underetablerad self storage-marknad och 24Storage är den näst största aktören mätt i antal anläggningar i Sverige och enligt bolaget den enda större aktören med en tydlig tillväxtagenda. Bolagets strategi är att växa i tillväxtområden som har positiv demografisk utveckling och stark köpkraft, primärt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Målsättningen för bolagets tillväxttakt är att under de kommande åren öka beståndet med tre till fem anläggningar per år vilket bolaget har åstadkommit sedan start. Etableringarna är styrda av bästa möjliga tillgängliga geografiska läge som bedöms utifrån fastställda etableringskriterier. Förstahandsvalet består i förvärv av byggrätter för uppförande av nya byggnader enligt 24Storage beprövade koncept. Därtill sker tillväxt genom ständig optimering av de ytor som finns tillgängliga och som kan tillskapas inom befintligt bestånd.

Den 10 december 2019 noterades 24Storage-aktien på Nasdaq First North Growth Market och genomförde i samband med detta en nyemission. Syftet var att ge 24Storage tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggöra en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

Styrelsen och ledningen anser även att en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market är en kvalitetsstämpel som kan ha en positiv effekt på relationen gentemot kunder, leverantörer, fastighetsförvaltare och kreditgivare.

Dokumentation

Prospekt - upprättades i samband med nyemisson och notering på Nasdaq First North Growth Market
Informationsfolder - inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market
Tilläggsdokument - avseende kapitalisering, nettoskuldsättning och ägarstruktur i 24Storage efter att de nya aktierna amitterats och registrerats av Bolagsverket
Investerarpresentation - företagspresentation i anslutning till börsnotering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelanden

25 november 2019 - 24Storage offentliggör erbjudande av aktier samt prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Growth Market
9 december 2019 - 24Storage offentliggör utfall av erbjudandet

Finansiella rapporter

Kontakta oss